Privacy policy
Reglement AVG - Privacybeleid Nazarkina school of photography and marketingContactgegevens

Beeklaan 195 2562AE Den Haag
+316 483 70 310
Olga Nazarkina is de Functionaris Gegevensbescherming van Nazarkina school of photography and marketing. Zij is te bereiken via work.nazarkina@gmail.com

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "Algemene Verordening Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de AVG.

De AVG verwacht een meer proactieve rol van elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zoals:
 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

Nazarkina school of photography and marketing is een adviesdienst voor bedrijven en klanten op het gebied van marketing en contentcreatie. Deze dienst biedt ook educatieve programma's aan. Om dat doel te kunnen uitvoeren, dient Nazarkina school of photography and marketing persoonsgegevens van te verwerken en gebruiken binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Zodoende houdt Nazarkina school of photography and marketing bij de ontwikkeling en uitwerking van die dienst rekening met het recht op bescherming van persoonsgegevens. Met inachtneming van de stand van de techniek ziet Nazarkina school of photography and marketing erop toe dat de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers in staat zijn te voldoen aan hun verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Nazarkina school of photography and marketing let daarbij op:

 • het minimaliseren van de verwerking van persoonsgegevens;
 • slechts het BSN-nummer noteren, doch geen kopie maken van de het paspoort/ID kaart;
 • transparantie met betrekking tot de functies en de verwerking van persoonsgegevens;
 • het in staat stellen van de betrokkene om controle uit te oefenen op de informatieverwerking;
 • beveiligingskenmerken creëren en verbeteren.

Nazarkina school of photography and marketing verwerkt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Klanten worden niet gevolgd door Nazarkina school of photography and marketing aan de hand van de persoonsgegevens.Persoonsgegevens die wij verwerken

Nazarkina school of photography and marketing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Instagram account
 • Telegram account

De gegevens die worden gedocumenteerd zijn privacygevoelig. Het gaat om gegevens aan de hand waarvan de betrokkene zowel direct als indirect geïdentificeerd kan worden. Het betreft hier registratie van persoonsgegevens met een gerechtvaardigd belang. Immers, klanten melden zichzelf aan bij Nazarkina school of photography and marketing.

Nazarkina school of photography and marketing verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze pagina geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen sociaal-media-plugins.

Nazarkina school of photography and marketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Ten aanzien van al deze vormen van verwerkingen van persoonsgegevens Nazarkina school of photography and marketing een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Daarin worden alle soorten persoonsgegevens opgesomd die worden verwerkt.

Evenwel is Nazarkina school of photography and marketing zich ervan bewust dat sprake is van bijzondere persoonsgegevens. Nazarkina school of photography and marketing zal zich zodoende inzetten die gegevens vertrouwelijk te laten blijven.

De gegevens zoals Nazarkina school of photography and marketing registreert zijn slechts bedoeld voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de specialist de klant zo goed mogelijk kan bedienen.Klacht

In het geval de klant een klacht indient tegen de specialist, zullen die gegevens eveneens worden verwerkt door Nazarkina school of photography and marketing.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar en ouder is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via work.nazarkina@gmail.com.

Dan verwijderen wij de desbetreffende informatie.‍Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nazarkina school of photography and marketing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Nazarkina school of photography and marketing neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nazarkina school of photography and marketing) tussen zit.Delen van persoonsgegevens met derden

Nazarkina school of photography and marketing deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nazarkina school of photography and marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Nazarkina school of photography and marketing uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij echter alleen met uw nadrukkelijke toestemming.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruikmaken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar work.nazarkina@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onder aan het paspoort)), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Nazarkina school of photography and marketing zal zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Nazarkina school of photography and marketing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In sommige gevallen mag Nazarkina school of photography and marketing weigeren tot over te gaan uitvoering van het verzoek om gegevensverstrekking, dan wel daarvoor kosten in rekening brengen. Het moet dan gaan om de situatie dat de betrokkene buitensporige of ongegronde verzoeken doet. (bijvoorbeeld meerdere verzoeken achter elkaar om dezelfde gegevens, dan wel wanneer sprake is van een van de beschermende noodzakelijkheidscriteria welke de AVG kent zoals in het kader van een (strafrechtelijk) onderzoek naar de betrokkene). Indien Nazarkina school of photography and marketing weigert aan het verzoek te voldoen, zal Nazarkina school of photography and marketing dit motiveren en de betrokkene wijzen op het klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen dient Nazarkina school of photography and marketing de betrokken cliënt uit zichzelf te informeren. Dit is het geval indien:
- gegevens buiten de betrokkene om worden verkregen;
- gegevens voor een ander doel gebruikt gaan worden dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk waren afgegeven.
Nazarkina school of photography and marketing zal betrokkene in die gevallen binnen één maand informeren.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als alle werkafspraken zijn uitgevoerd, zal de Nazarkina school of photography and marketing persoonsgegevens nog enige tijd in haar systeem bewaren.

Om er zeker van te zijn dat de betrokkene een volledig beeld heeft van de wijze waarop met diens persoonsgegevens wordt omgegaan en met welk doel en met welke grondslag (gerechtvaardigd belang), krijgt elke betrokkene bij registratie toegang tot deze privacyverklaring en de daarbij behorende documenten. Nazarkina school of photography and marketing plaatst deze gegevens op de webpagina plaatsen en wijst elke betrokkene op de vindplaats.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nazarkina school of photography and marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via work.nazarkina@gmail.com.

Een datalek in de zin van de AVG is een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Nazarkina school of photography and marketing zal elk datalek aan de AP melden, tenzij onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Nazarkina school of photography and marketing zal binnen 72 uur na ontdekking de AP in kennis stellen, ook indien nog niet alle informatie voorhanden is.

Bovendien meldt Nazarkina school of photography and marketing het datalek onverwijld aan de betrokkenen, indien sprake is van een hoog risico door de inbreuk op de persoonsgegevens. Om te bepalen of sprake is van een hoog risico doet Nazarkina school of photography and marketing eerst nader onderzoek.

Het datalek zal door Nazarkina school of photography and marketing gedocumenteerd worden. Niet alleen zullen de feiten omtrent de inbreuk en de gevolgen daarvan in dit overzicht worden gedocumenteerd, doch eveneens de genomen corrigerende maatregelen.

Nazarkina school of photography and marketing gaat ervan uit met dit privacybeleid aan alle vereisten van de AVG-regels te voldoen. Nazarkina school of photography and marketing is zich ervan bewust dat sprake is van regelgeving en dat zulks inhoudt dat nog niet alle facetten zich even makkelijk laten uiteenzetten. Nazarkina school of photography and marketing zal de aanpassingen, beslissingen en verder nieuws vanuit de AP volgen, opdat tijdige maatregelen genomen kunnen worden deze beleidsregels alsnog verder aangescherpt.Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die via uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel worden opgeslagen. In dit bestand wordt bepaalde informatie opgeslagen. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, zal deze cookie opnieuw verstuurd worden naar de website, zodat de website uw browser herkent en op die manier uw taalvoorkeur kan onthouden.
Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze website dienen om deze technisch goed te laten functioneren, andere zorgen ervoor dat wij u een betere, snellere en veiligere gebruikerservaring kunnen bieden.

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren.

Cookies hebben de volgende doelen:

Noodzakelijke/technische cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en zorgen ervoor dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren. Zij worden geplaatst op grond van ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede werking van onze website.

Analytische cookies: Deze cookies stellen ons in staat om bezoekers te herkennen, om het aantal bezoekers te tellen en om vast te stellen hoe zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en om te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben. Wij maken in het bijzonder gebruik van Google Analytics op onze website.

Functionele cookies: Deze cookies zijn nodig om onze website beter te laten functioneren en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden, die onthouden of u al dan niet voor de eerste keer onze website bezoekt, of u onze cookiebanner aanvaard heeft, enz. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Traceer- / advertentiecookies: Onze website en marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties en promoties te kunnen sturen.
Alle grote internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren die geïnstalleerd zijn op uw computer of mobiel toestel.

Indien u niet wil dat onze website cookies plaatst op uw computer of toestel, kan u dit makkelijk beperken of wissen door uw mobiele of browser-instellingen aan te passen. U kan uw mobiele of browser-instellingen vaak ook zo instellen dat u telkens een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt op uw computer of toestel, zodat u kan beslissen of u deze cookie wenst te accepteren of niet.

Privacy policy
Privacyverklaring

Nazarkina school of photography and marketing, gevestigd aan Beeklaan 195 2562AE Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Beeklaan 195 2562AE Den Haag
E work.nazarkina@gmail.com
T +31 (0)6 48 37 03 10

Olga Nazarkina is de Functionaris Gegevensbescherming van Nazarkina school of photography and marketing. Zij is te bereiken via email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Instagram account
 • Telegram account

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Nazarkina school of photography and marketing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Nazarkina school of photography and marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar work.nazarkina@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone (de strook met nummers onder aan het paspoort)), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Nazarkina school of photography and marketing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bescherming gegevens

Nazarkina school of photography and marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via work.nazarkina@gmail.com.

Op grond van de AVG heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten op grond van de AVG en de WGB.
Made on
Tilda